Newyddion

Rhagfyr 2019
Ar Ragfyr 12fed yn ôl ein harfer buom yn dathlu’r Nadolig ac unwaith eto roedd Menna James ac Eirlys Thomas wedi paratoi deunydd yn ein hatgoffa am rai o arferion a thraddodiadau’r Nadolig. Cafwyd noson ddifyr gyda thrafodaeth fanwl am Nadoligau’r gorffennol a’r presennol. Diolchodd Gwyneth iddynt ac i bawb a gymerodd ran a hyfryd oedd cael paned, pancos a mins peis i ddiweddu’r noson. Trefnwyd y lluniaeth gan Yvonne a Rhiannon.

Atgoffir aelodau bydd cyfarfod y Gymdeithas ar Ionawr 23ain sef Swper Santes Dwynwen ychydig yn wahanol i’r arfer wrth i’r aelodau godi arian at Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr 2021. Mae tocynnau pris £10 ar gael gan Gwyneth ac Anwen.

Eleni eto bu aelodau Penygraig yn weithgar yn Eisteddfod Llandyfaelog fel trefnwyr ac fel cystadleuwyr. Bu’r aelodau yn fuddugol ar yr eitem i gymdeithasau lleol ac ar y parti neu gôr lleol.

Penblwydd arbennig
Dymuniadau gorau i John Thomas, Llangynnwr sydd wedi dathlu ei benblwydd yn 90 oed ar Ragfyr 31ain. Mae John hefyd wedi cael triniaeth yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion cynnes ato wrth dathlu ei benblwydd a gobeithiwn am wellhad buan iddo yn y flwyddyn newydd.

Gwellhad
Braf deall bod Peter Lewis, Moelfre ar wellhad wedi cyfnod yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar.

Tachwedd 2019
Aeth criw o aelodau’r Gymdeithas i ymweld â chanolfan Yr Egin ar Dachwedd 14eg. Cawsom ein croesawu a’n tywys o gwmpas yr adeilad gan Lowri. Roedd pawb wedi mwynhau’r ymweliad a chafwyd cyfle i weld gweithleoedd hynod mewn adeilad â phensaerniaeth sy’n gweddu i’r pwrpasau amrywiol. Bu’n agoriad llygad i nifer ohonom a diolchwyd i Lowri am ei chyfraniad at ymweliad addysgiadol a diddorol. Gwyneth ac Anwen oedd wedi trefnu’r noson a’r lluniaeth wedyn yn Nhafarn y Tanerdy. Diolch iddynt ac i bawb am noson lwyddiannus iawn. 

Hydref 2019
Cynhaliwyd taith flynyddol y Gymdeithas ar ddydd Sadwrn, Medi 21ain a’n cyrchfan eleni oedd Cwm Tawe. Dewiswyd y rhan brydferth hon o’r wald gan fod Medi 27ain yn nodi can mlynedd ers marwolaeth y gantores a’r soprano fyd-enwog Adelina Patti. Cawsom ddiwrnod heulog braf i weld gogoniant y Cwm ac roedd ein ymweliad cyntaf â phentref Craig-cefn-parc a chapel Pant-y-crwys. I’n croesawu yno roedd Jean Bowen a Dewi Lewis a chafwyd cyflwyniad ganddynt am hanes y capel ac am ddau fardd, oedd hefyd yn ddau Archdderwydd, sef William Williams (Crwys) a Dafydd Rowlands a gladdwyd yn y fynwent yno. Wedi paned a sgwrs anelwyd am bentref Ystradgynlais i gyfarfod ein tywysydd ar gyfer y prynhawn, sef Arwel Michael. Cafwyd ganddo dipyn o hanes y pentref cyn ymweld â phentref Cwmgiedd a chael hanes creu ffilm ‘The Silent Village’ a’r cysylltiadau gyda Lidice yn Ngwlad Siec. Yna teithio i gartref Adelina Patti yng Nghraig y nos lle gwelwyd arddangosfa am y gantores enwog cyn cael swper yn Abercrâf a theithio tuag adref. 

Cynhelir swper cynhaeaf y Gymdeithas ar nos Iau, Hydref 10fed ym Mwyty Myrddin, Pibwrlwyd am 6.30yh. Gellir cael gwybodaeth bellach wrth Gwyneth Davies neu Anwen Davies 

Cinio haf
Yn dilyn cymundeb ar ddydd Sul, Gorffennaf 7fed trefnwyd cinio i godi arian tuag at Apêl Madagascar. Diolch i bawb a gefnogodd y fenter ac i staff y Llew Coch am y ddarpariaeth.
Wedi’r ginio manteisiwyd ar y cyfle i longyfarch Bryan Thomas, Gellionnen ar gael ei ddyrchafu yn llywydd Cenedlaethol Gwartheg Holstein UK mewn dathliad arbennig yn Llanelli lle gwelwyd ei deulu, ei ffrindiau a’i gysylltiadau niferus ar draws Gwledydd Prydain yno i’w gefnogi ac i ddymuno’n dda iddo i’r dyfodol.   

Penblwydd hapus
Penblwydd hapus i Violet Elias, Brynvilla, Pentrepoeth ar ddathlu penblwydd yn 90 oed yn ddiweddar ac i Rose Davies, Rhodfa Santes Ann ar ddathlu penblwydd yn 80 oed. Hefyd dymunwn penblwydd hapus i Bryan Thomas, Gellionnen ar gyrraedd yr 80 ac wedi dychwelyd gartref wedi triniaeth yn ysbytai Glangwili a Threforus. Brysia wella Bryan.

Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Huw John, Peniel hefyd wedi triniaeth yn ysbyty Treforus yn ddiweddar. 

Llongyfarchiadau
Dros yr haf dderbyniodd Manon James, Croes-y-ceiliog radd M. Phil yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth a dymunwn yn dda iddi yn ei hastudiaethau pellach. Derbyniodd Stephen Davies, yn wreidddiol o Idole, radd uwch hefyd a dymunwn yn dda iddo yntai wrth gychwyn ar yrfa yn Ysgol Gyfun Gŵyr. 
Llwyddodd Geraint Roberts i ennill dwy gystadleuaeth yn adran farddonaieth Eisteddfod Genedlaethol Bro Conwy, sef am yr englyn ac am chwe englyn milwr. 

Gorffennaf 2019
Cofiwch cynhelir taith ddirgel y Gymdeithas ar ddydd Sadwrn, Medi 21ain a gofynnir i aelodau gysylltu gyda Gwyneth Davies i sicrhau lle ar y daith.

Ionawr – Mai 2019

Ebrill 2019
Dathlwyd Gŵyl ein Nawddsant yn y dull arferol ar Chwefror 28ain, a bu’r gwragedd yn brysur yn paratoi lluniaeth yn y festri. Roedd y cawl a’r darten afal wedi plesio eleni eto, a diolchodd Heuddwen, y cadeirydd, i bawb a fu’n weithgar gyda’r bwyd a’r adloniant, am noson hyfryd.
Ar Fawrth 7fed, Steffan Hughes o Beniel oedd ein gwestai, a chafwyd nosos hynod ddiddorol yn ei gwmni wrth iddo olrhain ei yrfa fel athro, ac fel tywysydd i’r athletwraig, Tracey Hinton dros gyfnod hir. Bu Tracey yn cystadlu yn y gemau paralympaidd a llwyddodd i ennil medal yng ngemau Beijiing. Diolchwyd iddo, ac i Glynis a Bethan am y lluniaeth ar ddiwedd y noson.

Mawrth 2019
Yn ôl yr arfer ym mis Chwefror cynhaliwyd noson o Hawl i Holi dan ofal yr holwr profiadol Elfyn Williams. Croesawyd a chyflwynwyd aelodau’r panel gan y cadeirydd, Heuddwen Evans, sef, Gwen Redvers Jones yr awdures doreithiog o Gwmffrwd, Dorian Williams, Cynghorydd Sir a chyn-bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin o Peniel ac Ivor Davies, ffermwr llwyddiannus sydd wedi ymddeol ac yn byw yn Llangynnwr. Diolchodd y cadeirydd i’r panel am eu cyfraniadau ac i’r aelodau am baratoi lluniaeth.

Chwefror 2019
Dechreuwyd cyfarfodydd y flwyddyn newydd yng Nghanolfan Bowlio Deg, Tre-ioan. Mae’n noson boblogaidd ar ein calendr gyda phawb yn eiddgar i weld pwy sy’n serennu ar y noson. Diweddwyd y noson drwy gymdeithasu dros swper yng Ngwesty’r Llwyn Iorwg. Ar Ionawr 24ain fe ddathlwyd Santes Dwynwen gyda’r swper blynyddol ac adloniant gan aelodau’r Gymdeithas. Diolchodd y llywydd i Menna ac Eirlys am y trefniadau.

Ionawr 2019
Ar Dachwedd 22ain y Parch Tom Evans, Peniel oedd ein gwestai a chafodd groeso gan Heuddwen Evans y Llywydd. Mae bob amser yn fraint i’w groesawu fel gweinidog i Benygraig ond roedd hi’n bleser cael ei gwmni wrth iddo sôn am ei fagwraeth yn ardal Llambed a’i yrfa fel gweinidog, trefnydd Cymorth Cristnogol, darlithydd yng Ngholeg y Drindod a chaplan gyda Heddlu Dyfed Powys.

Ar Ragfyr 6ed yn ôl ein harfer buom yn dathlu’r Nadolig ac unwaith eto roedd Menna James ac Eirlys Thomas wedi paratoi deunydd yn ein hatgoffa am rai o arferion a thraddodiadau’r Nadolig. Diolchodd y llywydd iddynt ac i bawb a gymerodd ran a hyfryd oedd cael paned, pancos a mins peis i ddiweddu’r noson.

Bydd aelodau’r Gymdeithas yn teithio i Dre-ioan ar Ionawr 10fed i’r ganolfan Bowlio Deg. Edrychwn ymlaen at y gystadleuaeth flynyddol hon ac i’r swper fydd yn dilyn yn y Llwyn Iorwg.


Hydref – Rhagfyr 2018

Rhagfyr 2018
Bu’r aelodau yn cynnal Swper Diolchgarwch sydd bellach yn rhan annatod o raglen y Gymdeithas a chawsom groeso cynnes a bwyd o’r safon uchaf gan fyfyrwyr Coleg Sir Gâr ym Mwyty Myrddin, Pibwrlwyd. Diolchwyd iddynt ac i’r ysgrifenyddion am y trefniadau.

Ar Hydref 25ain croesawyd Rhys Evans a’i wraig Amy i’n plith i sôn am eu hymweliad â Malawi ar gyfandir Affrica. Cafwyd gair o groeso gan Heuddwen Evans ein cadeirydd, sydd yn fam i Rhys. Bu’r ddau yn dangos lluniau o’r ardal lle buont yn gwneud gwaith elusennol yn helpu i wella bywydau’r trigolion. Dangoswyd i ni hefyd ychydig o gynnyrch a chrefftau’r wlad. Roedd yn amlwg wrth i’r ddau siarad am eu profiadau eu bod wedi cael eu swyno gan y wlad a’i phobl a’u bod fel pâr ifanc wedi cael profiadau ac atgofion a fydd yn aros yn hir yn y cof. Diolchwyd iddynt gan Geraint ac uwchlaw paned ar ddiwedd noson cafwyd cyfle i ganu a dymuno penblwydd hapus iawn i Huw John ar gyrraedd carreg filltir nodedig iawn.

Ar Dachwedd 8fed trefnwyd ymweliad ag Oriel Bevan Jones sy’n rhan o waith yr elusen Gofal Celf yn Stryd y Brenin. Cawsom groeso cynnes gan Gyfarwyddwr yr Elusen, Chris Ryan a amlinellodd brif weithgaredd yr elusen, sef cynnig profiadau yn y celfyddydau i bobl ac anawsterau ac sydd yn dioddef salwch meddwl. Yna drwy gyferio at gyfoeth o waith celf oedd wedi ei arddangos gan artistiaid sydd yn gweithio i’r elusen, soniodd Eiryl George am bwrpas ac amcanion yr Oriel. Cafwyd swper hyfryd gyda’n gilydd yn Nhafarn Y Tanerdy i gloi noson addysgiadol a phleserus.

Hydref 2018
Bu’r daith flynyddol yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd a chafwyd diwrnod da iawn ar ddydd Gwener y Cadeirio. Diolch i Menna ac Eirlys am drefnu’r ymweliad. Yn ystod yr wythnos derbyniodd Eirwen Jones, Ffrwdwen dystysgrif ac anrhydedd mewn seremoni a drefnwyd gan y Gymdeithas Eisteddfodau am ei chyfraniad a’i chefnogaeth i Eisteddfod Llandyfaelog dros gyfnod o ddeugain mlynedd.

Edrychwn ymlaen at ddathlu Swper Cynhaeaf y Gymdeithas ar Hydref 11eg am 6.30 yr hwyr ym Mwyty Myrddin, Pibwrlwyd.


Ionawr – Ebrill 2018

Ebrill 2018

Yn ôl yr arfer ym mis Chwefror cynhaliwyd noson o Hawl i Holi dan ofal yr holwr profiadol Elfyn Williams. Croesawyd a chyflwynwyd aelodau’r panel gan y cadeirydd, Geraint Roberts sef, Ann Morgan, cyn-bennaeth Saesneg Ysgol y Strade, Aled Davies, pennaeth Ysgol Llangynnwr a Colin Evans, ffermwr llwyddiannus o Bancyfelin a Chadeirydd Sioe Laeth Cymru ac un a fagwyd yng Nghapel Penygraig. Roedd y cwestiynau yn amrywiol ac yn gyfoes a chafwyd sylwadau treiddgar gan y tri. Rhoddodd yr holwr gyfle i’r gynulleidfa ymateb ac ar ddiwedd y noson dros baned o de cafwyd cyfle pellach i gael sgwrs. Diolchodd y cadeirydd i’r panel am eu cyfraniadau ac i’r aelodau am baratoi lluniaeth. 

Dathlwyd Gŵyl Ddewi ar Chwefror 22ain yn y dull arferol drwy gynnal Noson Gawl a braf oedd dod ynghyd i gofio neges Dewi Sant ac i gymdeithasu a chael ychydig hwyl. Diolchodd y Cadeirydd i’r rhai a fu’n paratoi’r lluniaeth.

Ar Fawrth 8fed trefnwyd noson ymweld â Stiwdio Tinopolis yn Llanelli i fod yn y gynulleidfa ar gyfer darlledu rhaglen ‘Heno.’ Cafwyd paned a chroeso arbennig gan y staff a chyfle wedyn i gwrdd â Chris, un o gyflwynwyr y tywydd, a deall sut oedd y rhagolygon tywydd yn cael ei gyflwyno. Yn y stiwdio wedyn cafodd Heulwen a Menna eu dewis i siarad gyda Llinos y gyflwynwraig a chafwyd cyfle i brofi darllediad o’r rhaglen. Roedd pawb wedi mwynhau’r ymweliad yn fawr iawn ac aed ymlaen wedyn i Borth Tywyn i fwynhau swper hyfryd yn nhafarn Y Cornish. Diolchodd y Cadeirydd i’r Ysgrifenyddion am y trefniadau.

Delyth Evans o Rydargaeau oedd ein gwestai ar Fawrth 22ain. Cafodd ei chyflwyno gan yr Is-gadeirydd, Heuddwen Evans fel Trysorydd Cyfeillion Ysbyty Glangwili. Cawsom ganddi ychydig o’i chefndir a hanes ei gyrfa lwyddiannus iawn. Mae’n amlwg bod ei phrofiadau amrywiol wedi cyfrannu tuag at ddatblygiad person sydd wedi cefnogi elusennau a gwneud cymaint o waith gwirfoddol dros nifer o flynyddoedd erbyn hyn. 

Cafwyd ganddi fraslun o waith a phwrpas Cyfeillion Glangwili a sut oedd cyfraniadau bach a mawr wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth i gleifion a staff yn yr ysbyty. Cafwyd noson bleserus yn ei chwmni ac mae’n anhygoel meddwl fod criw bychan o bobl yn llwyddo i godi arian i wella cyfleusterau ein hysbyty lleol. Ar ddiwedd y noson cyflwynywd rhodd yn enw’r Gymdeithas i’r Cyfeillion.

Mawrth 2018

Yn ôl yr arfer ym mis Chwefror cynhaliwyd noson o Hawl i Holi dan ofal yr holwr profiadol Elfyn Williams. Croesawyd a chyflwynwyd aelodau’r panel gan y cadeirydd, Geraint Roberts sef, Ann Morgan, cyn-bennaeth Saesneg Ysgol y Strade, Aled Davies, pennaeth Ysgol Llangynnwr a Colin Evans, ffermwr llwyddiannus o Bancyfelin a Chadeirydd Sioe Laeth Cymru ac un a fagwyd yng Nghapel Penygraig. Roedd y cwestiynau yn amrywiol ac yn gyfoes a chafwyd sylwadau treiddgar gan y tri. Rhoddodd yr holwr gyfle i’r gynulleidfa ymateb ac ar ddiwedd y noson dros baned o de cafwyd cyfle pellach i gael sgwrs. Diolchodd y cadeirydd i’r panel am eu cyfraniadau ac i’r aelodau am baratoi lluniaeth. 

Chwefror 2018

Dechreuwyd cyfarfodydd y flwyddyn newydd yng Nghanolfan Bowlio Deg, Tre-ioan.  Mae’n noson boblogaidd ar ein calendr gyda phawb yn eiddgar i weld pwy sy’n serennu ar y noson.  Diweddwyd y noson drwy gymdeithasu dros swper yng Ngwesty’r Llwyn Iorwg. Ar Ionawr 25ain fe ddathlwyd Santes Dwynwen gyda’r swper blynyddol ac adloniant gan aelodau’r Gymdeithas. Diolchodd y llywydd i Menna ac Eirlys am y trefniadau.

Ionawr 2018

Ar Ragfyr 7fed Gwilym Francis oedd ein gwestai a chafodd groeso gan y Cadeirydd i ddangos ffilmiau o deithiau a wnaeth dros y blynyddoedd. Cafwyd noson ddiddorol ganddo a dangoswyd lluniau yn cynnwys pobl o’r ardal. Mae aelodau’r Gymdeithas yn gyfarwydd â gweld Gwilym â’i gamera gan ei fod wedi bod ar sawl taith ddirgel gyda ni. Diolchodd Elfyn iddo ac i’r aelodau a gymerodd rhan ar ddechrau’r cyfarfod am noson hyfryd ac uwchben paned o de cafwyd cyfle pellach i sgwrsio a hel atgofion. Atgoffwyd pawb am y Bowlio Deg ar Ionawr 11eg a’r swper i ddilyn yn y Llwyn Iorwg.