Newyddion

Hydref 2021
Er y cyfyngiadau arnom, braf oedd dychwelyd i’r capel ar ddechrau mis Medi gyda’r gwasaneth cyntaf yng ngofal ein Gweinidog. Cafodd y Parch Euros Jones Evans groeso cynnes gennym ar Fedi 12fed a chawsom oedfa fendithiol iawn yn ei gwmni. Ond bu’n rhaid rhoi’r gorau i gynnal yr Ŵyl Mawl Medi oedd i’w chynnal ym Mhenygraig ar ddiwedd y mis.

Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn yn fawr â Judith Rees a’r teulu, Llys Hywel, Pentrepoeth ar golli ei mam Mrs Mary Rees yn ddiweddar. 

Gwellhad buan
Braf nodi bod Eirwen Jones yn gwella’n araf ar ôl triniaeth yn Ysbyty Glangwili. Brysiwch i wella! Yn ddiweddar bu’n rhaid i’w brawd Irfon Evans fynychu’r ysbyty eto a da clywed ei fod wedi dychwelyd i Gartref Gofal Plas-y-dderwen, Tre-Ioan. Mae Neville Rees, Fferm Croes-y-ceiliog hefyd yn yr ysbyty ar hyn o bryd a dymunwn yn dda iddo yntai hefyd.

Llongyfarchiadau
Daeth newyddion llawen i’n plith yn ddiweddar hefyd o glywed bod Ian a Janet Millward, Llwyn-celyn wedi croesawu wyres i’r teulu.

Cyfrannu at Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd 2023

Gorffennaf 2021
Cynhaliwyd yr oedfa gyntaf nôl yn y capel ar Fehefin 6ed gyda’r Gweinidog yn gwasanaethu ac oedfa aelodau rhithiol ar Fehefin 13eg ar y thema ‘Y Meddyg Da’. Trefnwyd emynau a darlleniadau pwrpasol a chyflwyniadau am feddygon enwog a wnaeth gyfraniad i ddarparu brechiadau a diheintyddion sydd wedi bod mor hanfodol eu gwerth yn y cyfnod pandemig hwn. Ar Fehefin 20fed cynhaliwyd gwasanaeth yn y capel gan y Parch Guto Llywelyn a gwasanaeth rhithiol o dan ofal Annalyn Davies ar Fehefin 27ain.

Bydd trefn gwasanaethau Penygraig ar gyfer Gorffennaf fel a ganlyn gyda gwasanaethau capel a rhithiol ar yn ail : Gorffennaf 4ydd, Alun Lenny, capel; Gorffennaf 11eg, Sul Sbesial am 2yh, gan y Cyfundeb ar Zoom; Gorffennaf 18fed, Karen Owen, Zoom; Gorffennaf 25ain, Gweinidog, capel. Ymholiadau i Geraint Roberts ar 01267 229047 neu geraintroberts@btinternet.com

Gwellhad buan
Braf deall bod Owen Evans, Nantycaws ar wellhad wedi triniaeth yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar a’i fod yn cael pob gofal gan ei wraig Heuddwen y nyrs.    

Cydymdeimlad
Daeth y newyddion trist am golli aelod arall o’r capel wedi cyfnod hir o dostrwydd. Bu farw Eiddwen Davies, Cartref Cynnes, Tre Ioan gynt o Laingotten, Cwmffrwd ar Fehefin 19eg. Cydymdeimlwn yn fawr gyda Hywel ei gŵr, Gwyn ei brawd a’r teulu oll yn eu colled.

Ar ôl cyfnod yn Ysbyty Glangwili bu farw Owen Morgan, Llaingotten, Cwmffrwd ar Fai 23ain yn 96 mlwydd oed. Cydymdeimlwn yn fawr gyda’i wraig Wena, y meibion Colin a Derek a’u teuluoedd. Cynhaliwyd yr angladd yn Eglwys Santes Ann ar Fehefin 3ydd.

Trist oedd clywed y newyddion am farwolaeth Millie Thomas, Gellideg, Cwmffrwd gynt o Glanrhydw, Llangyndeyrn ar Fehefin 13eg. Symudodd i Gwmffrwd yn 1983 a gwelir ei cholli yn fawr ffrindiau a chymdogion. Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teulu i gyd yn eu colled a’u hiraeth. Cynhaliwyd yr angladd yn Amlosgfa Parc Gwyn, Arberth ar Fehefin 23ain.

Mehefin 2021
Newidiwyd trefn y Suliau yn sgîl y pandemig a llwyddwyd i drefnu gwasanaethau rhithiol. Diolch i bawb am ymateb mor barod a chadarnhaol i sicrhau parhau gyda’r gwasanaethau. Ym mis Ionawr cafwyd oedfaon dan arweiniad y parchedigion Tom Evans ac Emyr Gwyn Evans. Cynhaliwyd oedfa aelodau ar y thema ‘y rhai bychain’ ar Chwefror 7fed a chafwyd cwmni Alun Lenny a’r Parch Wynne Vittle hefyd yn ystod y mis. Ym mis Mawrth, braf oedd croesawu y parchedigion Tom Defis ac Andrew Lenny. Cynhaliwyd oedfa aelodau ar thema ‘Y Daith’, cwrdd eglwys a gwasnaeth o dan arweiniad y Parch Gareth Morgan Jones ym mis Ebrill. Diolchwn yn fawr iddynt i gyd am wasanaethau calonogol a bendithiol.

Gwelwyd y manteision o gynnal gwasanaethau rhithiol wrth inni weld aelodau a ffrindiau pell ac agos ar y sgrîn, ond mae rhai aelodau wedi methu ymuno yn rhithiol a braf bydd troedio’n ofalus ym mis Mehefin drwy gynnal cyfuniad o wasanaethau yn y capel a rhai rhithiol. Bydd yr oedfa ar ddechrau’r mis yn croesawu‘r Gweinidog, y Parch Meirion Sewell nôl i’r pulpud.

Gwellhad buan
Braf gweld bod Gwyn Jones, Idole yn gwella wedi ei driniaeth ar ddechrau’r flwyddyn. Deallwn hefyd bod Eiddwen, ei chwaer, sydd wedi dioddef misoedd anodd iawn nôl yn Ysbyty Glangwili erbyn hyn. Rydym yn meddwl amdani ac yn dymuno’n dda iddi a’r teulu yn ei anhwylder presennol. Yn yr un modd mae ein meddyliau gyda Trevor Lloyd, Heol Nantyglasdwr sydd hefyd yn Ysbyty Glangwili ac rydym yn rhannu gofidiau Linda, aelodau’r teulu a’i ffrindiau. 

Croeso nôl
Braf croesawu Jonathan Lewis a’r teulu nôl i’w hen gartref yn Santes Ann a dymunwn yn dda iddynt wrth symud o Bontardawe i Gwmffrwd gyda’r plant yn mynychu ysgolion Llangynnwr a Bro Myrddin. 

Marwolaeth
Trist oedd clywed am farwolaeth Sue Jones, Santes Ann yn ystod y mis. Yn ystod ei gyrfa bu’n athrawes ysgol gynradd ac yn ddarlithydd yn Ngholeg y Drindod. Cydymdeimlwn yn fawr â’i theulu, ffrindiau a chymdogion fu’n gefnogol iddi. 

Ionawr 2021
Genedigaeth
Llongyfarchiadau mawr i Anwen ac Eurig Davies, Santes Ann ar enedigaeth Garan eu hŵyr bach newydd ar Ragfyr 6ed, mab i Rhys a Nia o Gydweli a brawd i Elan.

Dymuniadau gorau
Mae Gwyn Jones, Idole yn disgwyl triniaeth yn Ysbyty Treforus yn ystod y cyfnod hwn a dymunwn yn dda iddo a’r un modd hefyd i Eiddwen Davies, ei chwaer, sy’n parhau yn Ysbyty Glanaman.

Trefniadau’r Sul
Oherwydd difrifoldeb y pandemig ni chynhelir gwasanaethau ym Mhenygraig tra bod Cymru yn Haen 4 o’r canllawiau. Os bydd amgylchiadau yn caniatau cynhelir ein gwasanaeth nesaf ar Ionawr 24ain. Yn y cyfamser bydd y swyddogion yn ceisio trefnu gwasanethau rhithiol ar rai o’r Suliau gwag.

Oedfa Aelodau
Cynhaliwyd oedfa aelodau ar Ragfyr 13eg ar y thema ‘Caredigrwydd Cariadus’. Soniodd Rhiannon bod y syniad wedi codi yn sgil ymweliad â mynwent Eglwys Santes Ann, Cwmffrwd yn ystod y cyfnod clo ac oedi uwchben bedd yn coffáu I.C. Ibrahim o Ahamadabad, India a fu farw yn 1916 yn 35 oed. Bu’n was ffyddlon i’r Cyrnol W.C. Aslett, Plas Bolahaul. Wrth ei ochr roedd bedd y Cyrnol ei hun a fu’n brwydro yn India yn ystod Ail Ryfel Afghanistan ar ran y Fyddin Brydeinig ac a fu farw yn 1936 yn 80 oed.

Yr adnod allan o Lyfr Ruth ar fedd y gwas yn Saesneg oedd wedi tynnu ein sylw, ‘Nac erfyn arnaf fi ymado â thi, i gilio oddi ar dy ôl di; canys pa le bynnag yr elych di, yr af innau; ac ym mha le bynnag y lletyech di, y lletyaf innau, dy bobl di fydd fy mhobl i, a’th Dduw di, fy Nuw innau.’

Mae’r cyfeiriadau yn yr adnod yn sôn am y berthynas arbennig rhwng dau berson oedd wedi rhannu profiadau mewn cynfod erchyll rhyfel. Lluniodd Geraint gerdd ar ôl yr ymweliad â’r fynwent a darllenwyd hi yn ystod yr oedfa. Cawsom hefyd ddarlleniadau allan o lyfr Ruth ac emynau a chyflwyniadau pwrpasol i fyfyrio am rinweddau megis ffyddlondeb, gofal, caredigrwydd a chariad sy’n berthnasol iawn wrth ffarwelio â 2020 ac ar drothwy blwyddyn newydd.

Dau Fedd
Mehefin 2il, 2020
Gwelais ddau fedd heddiw,
hen feini yn rhesi’r fynwent;
tra bod dinasoedd yn dioddef dan gysgod Mehefin
a phrotest yn cynnau o fflamau marwolaeth George Floyd.

Yno, syllaf ar enw 
‘Colonel Aslett, Indian Army’ unwaith eto,
un o Blas Bolahaul
a’i hanes ym mhridd Eglwys Santes Ann,
dan ganrif o archifau
yn nhristwch a duwch y dydd.

A hi’n fore i fyfyrio,
bum yn ystyried wedyn
ai milwr yn malio
oedd hwn yn ei ddydd?
Neu gafodd ei fedalau ym mrwydrau’r ymerodraeth,
yn rheoli India trwy’r creulondeb
a’r Prydeinio oedd ddihareb bryd hynny?

Ac ar y llain gerllaw,
mae bedd un arall ag anrhydeddau.
Cofeb i Ibrahim o Ahamad-a-bad sydd ar bwys,
gwas i blas yr hen blwyf
a ffrind ffyddlon o’r ffyddlonaf
yn ôl yr adnod o Lyfr Ruth, sy’n glod i un fu mor glên.

Ac yn y cornel drefnwyd gan y cyrnol,
ei feistr am ugain haf estron,
dwy golofn sydd gyda’i gilydd
a reilen o barch o amgylch ei dymor olaf, 
reilen cyfiawnder hiliol.

Un Awst fan hyn, daeth i’w ddilyn a nhw eto’n ddau;
a chlywaf ddau lais yn adleisio,
dwy wlad a dau liw
a dameg dau gydymaith.

Bore heddiw mae angen breuddwyd
â ddoe yn hoelen ar ddynoliaeth,
a Minneapolis yn talu’r pris fydd yn para oes.

Bu eleni’n naddu cydwybod y blynyddoedd
ac erydu ein hygrededd;
y cur hŷn a mwy na’r un Corona.

Oes, mae ‘na ots, yma i ni!

Geraint Roberts

Rhagfyr 2020
Cofiwn a dymunwn yn dda i Eiddwen Davies, un o ddarllenwyr cyson Cwlwm, gynt o Laingotten, Cwmffrwd. Symudodd Eiddwen a Howell ei gŵr i Dre-Ioan yn ddiweddar. Mae Eiddwen wedi treulio cyfnod yn Ysbyty Glangwili ond erbyn hyn mae yn Ysbyty Llanymddyfri. Pob bendith i chi ac i’r teulu i gyd mewn cyfnod gofidus. Cofiwn am bob un o’n haelodau sy’n gaeth i’w cartrefi ar hyn o bryd am wahanol resymau.

Mae’r aelodau yn gwneud eu gorau glas i fynychu’r oedfaon a drefnwyd yn ddiweddar. Cawsom oedfa fendithiol iawn ar Dachwedd 14eg gyda’r aelodau yn cymeryd rhan. Thema’r gwasanaeth oedd ‘y cyfnod clo’ a chawsom gyfle i edrych nôl ac i gofio am ddigwyddiadau misoedd anodd eleni ac i feddwl am bawb a gollwyd ac a ddioddefodd. Cafwyd sylwadau am brofiadau gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol a diolch am eu cyfraniadau gwerthfawr. Trefnwyd yr oedfa gan Huw John.

Hyfryd clywed am ddyfodiad wyres i Heuddwen ac Owen Evans ar Dachwedd 9fed. Ganwyd Elsi Mai i Huw a Julie Evans, Moelfre Isaf, Croes-y-ceiliog, chwaer fach i Millie a Mia ac anrheg Nadolig cynnar i’r teulu. Pob bendith arnynt i gyd.

Tachwedd 2020
Gwasanaeth Cynhaeaf 
Oherwydd y cyfyngiadau cynhaliwyd ein Cwrdd Diolchgarwch blynyddol ar ddydd Sul, Hydref 4ydd o dan arweiniad ein Gweinidog, y Parch Meirion Sewell.

Cydymdeimlad
Daeth y newyddion trist yn ddiweddar am farwolaeth Dilwyn Davies, Ael-y-fro wedi salwch hir a chyfnod byr yn yr ysbyty. Roedd yn ŵr i Gwenda, yn dad i Sian ac Aled, yn dadcu annwyl i Lois, Alfie Jac a Millie Medi ac yn frawd yng nghyfraith parchus i Gareth. Cynhaliwyd yr angladd ar Hydref 6ed a thalwyd y deyrnged iddo gan ei gefnder Arwyn Thomas. Mae nifer ohonom wedi mwynhau ei gwmni dros y blynyddoedd ac wedi profi o’i dalent a’i wybodaeth fel hyfforddwr gyrru ei ysgol ddreifo lwyddiannus.

Mai 2020
Llongyfarchiadau i Mr Geraint Roberts ar gyhoeddi ei lyfr diweddar.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Dyma gyfrol gyntaf o gerddi Geraint Roberts, y bardd o Gwmffrwd, Caerfyrddin, sy’n gynganeddwr medrus ac yn enw cyfarwydd fel enillydd sawl gwobr farddoniaeth yng nghyfansoddiadau’r Eisteddfod Genedlaethol. Mae hefyd wedi ennill llu o gadeiriau mewn eisteddfodau dros Gymru gyfan.

O atgofion plentyn i deithiau tramor, o ddigwyddiadau allweddol i gyfarchion teuluol a chyfeillion, dyma gyfrol sy’n mynd â’r darllenydd o’i fro enedigiol, ar draws Cymru a thu hwnt. Cerddi caeth yw ei gyfrwng ac yn y gyfrol ceir sawl dilyniant o gerddi sy’n canu o’r galon. Mae’n gynganeddwr heb ei ail, a’i lais aeddfed fel bardd yn fyfyriol ond hefyd yn obeithiol. Ei fagwraeth yn Rhydgaled a ysgogodd rhai o’r cerddi a darlun olew o Ysgol Rhydgaled a baentiwyd yn 1969 gan ei frawd, Garrod, sydd ar glawr y gyfrol. Bu am flynyddoedd yn athro ac yn brifathro a nawr mae bellach wedi ymddeol ond yn hynod weithgar gydag Ysgol Farddol Caerfyddin, gan annog eraill i ddysgu’r gynghanedd. Mae hefyd yn fardd y mis, BBC Radio Cymru, ym mis Ebrill 2020.

Ganwyd a magwyd Geraint Roberts yn Rhydgaled, ger Aberystwyth cyn mynd i’r Brifysgol yn Abertawe lle graddiodd mewn Daearyddiaeth. Bu’n dysgu ei bwnc yng Nghwm Gwendraeth cyn cael ei benodi’n ddirprwy bennaeth yn Llanbedr Pont Steffan ac yna’n benneth Ysgol y Strade, Llanelli. Bu hefyd yn gweithio fel pennaeth ymgynghorol gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin. Trwy gydol ei yrfa bu’n byw yn ardal Caerfyrddin ac erbyn hyn mae wedi ymsefydlu yng Nghwmffrwd. Sefydlodd Ysgol Farddol Caerfyrddin o dan arweiniad Tudur Dylan Jones ac ysbrydoliaeth Mererid Hopwood.

CYHOEDDWR: Cyhoeddiadau Barddas
PRIS: 7.95
ISBN: 9781911584346
DYDDIAD CYHOEDDI: Ebrill/Mai 2020

Mawrth 2020
Cymdeithas Ddiwylliannol Capel Penygraig
Bob blwyddyn cawn gyfle i gofio a dathlu Dwynwen, Santes y Cariadon. Eleni ar Ionawr 23ain penderfynwyd codi arian i gefnogi Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr 2021. Cafwyd noson o wledda a chymdeithasu gyda’n gilydd a llwyddwyd i godi £340 i’r gronfa. Diolchwyd i bawb a wnaeth gyfraniad i’r noson gan Heuddwen Evans y Cadeirydd.

Yn ôl yr arfer ym mis Chwefror cynhaliwyd noson o Hawl i Holi dan ofal yr holwr profiadol Elfyn Williams. Croesawyd a chyflwynwyd aelodau’r panel gan y cadeirydd, Heuddwen Evans, sef, Lynwen Anderson o Landyfaelog, Mark Gower o Meinciau a Geraint Hughes o Beniel.  Roedd y cwestiynau yn amrywiol ac yn gyfoes a chafwyd sylwadau treiddgar gan y tri. Ar ddiwedd y noson dros baned o de cafwyd cyfle pellach i gael sgwrs. Diolchodd y cadeirydd i’r panel am eu cyfraniadau ac i’r aelodau am baratoi lluniaeth.

Cyfarchion Penblwydd
Roedd gwasaneth bore Sul ar Chwefror 2il yn un cofiadwy iawn gan ei bod yn ddiwrnod penblwydd i Lyn Evans, Nantoer, Llansaint a hynny y 95 mlwydd oed. Ar yr achlysur hapus hwn cyflwynwyd englyn i Lyn i gofio’r achlysur arbennig. Mae’r llun yn dangos y Gweinidog, Parch Meirion Sewell yn cyflwyno’r englyn i Lyn. 

Chwefror 2020
Cymdeithas Ddiwylliannol Capel Penygraig
Ar Ionawr 9fed croesawyd Ruth Evans, gwirfoddolwr gyda Chymdeithas Cŵn Tywys atom ac yn gwmni iddi oedd Davina Davies o Beniel gyda’i chi tywys Barney. Cafwyd noson ddifyr iawn yn eu cwmni a rhannodd Ruth lawer o wybodaeth am waith y Gymdeithas a’r anghenion a’r costau wrth drefnu cŵn tywys i ddeillion. Codwyd nifer o gwestiynau gan yr aelodau a bu’n noson hwylus ac addysgiadol iawn. Diolchwyd i’r gwesteion i gyd am eu presenoldeb gan Rhiannon Roberts. Nododd y Cadeirydd Heuddwen Evans y byddwn yn dathlu Noson Santes Dwynwen ar Ionawr 23ain gydag elw’r noson at apêl lleol tuag at Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr 2021.  

Côr Plygain
Mae nifer o’n haelodau wedi cyfrannu at blygeiniau a chynnal y traddodiad yn Nantgaredig a Llanddarog yn ddiweddar.

Cydymdeimlad
Daeth tristwch i Gapel Penygraig ar ddiwedd mis Rhagfyr pan ddaeth y newyddion am farwolaeth sydyn un o’n diaconiaid ac aelod ffyddlon a gweithgar, sef Dewi Davies, Llwynfilltir, Cwmffrwd ar Ragfyr 21ain. Cynhaliwyd yr angladd yn Mhenygraig ar Ionawr 4ydd a chladdedigaeth ym mynwent Noddfa, Foelcwan dan ofal ein Gweinidog y Parchedig Meirion Sewell. Cydymdeimlwn yn fawr â’r teulu ac yn arbennig ei frawd Percy.

Cydymdeimlwn hefyd gyda Eurig a Meinir James a’r teulu, Croes-y-ceiliog ar golli tad Eurig, sef Basil James, Peniel yn dilyn cyfnod o dostrwydd. Rydym yn meddwl hefyd am ei wraig Myra James sydd yn Ysbyty Glangwili.

Dymuniadau gorau
Dymunwn yn dda i John Thomas sydd wedi symud i Dŷ Mair, Felinfoel wedi triniaeth a threulio cyfnod yn Ysbyty Glangwili. Mae John yn gwerthfawrogi pob caredigrwydd a dymuniadau da a dderbyniodd yn ystod ei salwch a’i benblwydd yn 90 oed  ar ddiwedd y flwyddyn.

Dymunwn wellhad buan i Jonathan Lewis, Pontardawe sydd wedi derbyn triniaeth a threulio wythnosau yn ysbyty Treforus. Anfonwn ein cofion at ei fam hefyd, Doreen Lewis, Santes Ann sydd mewn cartref gofal yn Y Tymbl.

Rhagfyr 2019
Ar Ragfyr 12fed yn ôl ein harfer buom yn dathlu’r Nadolig ac unwaith eto roedd Menna James ac Eirlys Thomas wedi paratoi deunydd yn ein hatgoffa am rai o arferion a thraddodiadau’r Nadolig. Cafwyd noson ddifyr gyda thrafodaeth fanwl am Nadoligau’r gorffennol a’r presennol. Diolchodd Gwyneth iddynt ac i bawb a gymerodd ran a hyfryd oedd cael paned, pancos a mins peis i ddiweddu’r noson. Trefnwyd y lluniaeth gan Yvonne a Rhiannon.

Atgoffir aelodau bydd cyfarfod y Gymdeithas ar Ionawr 23ain sef Swper Santes Dwynwen ychydig yn wahanol i’r arfer wrth i’r aelodau godi arian at Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr 2021. Mae tocynnau pris £10 ar gael gan Gwyneth ac Anwen.

Eleni eto bu aelodau Penygraig yn weithgar yn Eisteddfod Llandyfaelog fel trefnwyr ac fel cystadleuwyr. Bu’r aelodau yn fuddugol ar yr eitem i gymdeithasau lleol ac ar y parti neu gôr lleol.

Penblwydd arbennig
Dymuniadau gorau i John Thomas, Llangynnwr sydd wedi dathlu ei benblwydd yn 90 oed ar Ragfyr 31ain. Mae John hefyd wedi cael triniaeth yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion cynnes ato wrth dathlu ei benblwydd a gobeithiwn am wellhad buan iddo yn y flwyddyn newydd.

Gwellhad
Braf deall bod Peter Lewis, Moelfre ar wellhad wedi cyfnod yn Ysbyty Glangwili yn ddiweddar.

Tachwedd 2019
Aeth criw o aelodau’r Gymdeithas i ymweld â chanolfan Yr Egin ar Dachwedd 14eg. Cawsom ein croesawu a’n tywys o gwmpas yr adeilad gan Lowri. Roedd pawb wedi mwynhau’r ymweliad a chafwyd cyfle i weld gweithleoedd hynod mewn adeilad â phensaerniaeth sy’n gweddu i’r pwrpasau amrywiol. Bu’n agoriad llygad i nifer ohonom a diolchwyd i Lowri am ei chyfraniad at ymweliad addysgiadol a diddorol. Gwyneth ac Anwen oedd wedi trefnu’r noson a’r lluniaeth wedyn yn Nhafarn y Tanerdy. Diolch iddynt ac i bawb am noson lwyddiannus iawn. 

Hydref 2019
Cynhaliwyd taith flynyddol y Gymdeithas ar ddydd Sadwrn, Medi 21ain a’n cyrchfan eleni oedd Cwm Tawe. Dewiswyd y rhan brydferth hon o’r wald gan fod Medi 27ain yn nodi can mlynedd ers marwolaeth y gantores a’r soprano fyd-enwog Adelina Patti. Cawsom ddiwrnod heulog braf i weld gogoniant y Cwm ac roedd ein ymweliad cyntaf â phentref Craig-cefn-parc a chapel Pant-y-crwys. I’n croesawu yno roedd Jean Bowen a Dewi Lewis a chafwyd cyflwyniad ganddynt am hanes y capel ac am ddau fardd, oedd hefyd yn ddau Archdderwydd, sef William Williams (Crwys) a Dafydd Rowlands a gladdwyd yn y fynwent yno. Wedi paned a sgwrs anelwyd am bentref Ystradgynlais i gyfarfod ein tywysydd ar gyfer y prynhawn, sef Arwel Michael. Cafwyd ganddo dipyn o hanes y pentref cyn ymweld â phentref Cwmgiedd a chael hanes creu ffilm ‘The Silent Village’ a’r cysylltiadau gyda Lidice yn Ngwlad Siec. Yna teithio i gartref Adelina Patti yng Nghraig y nos lle gwelwyd arddangosfa am y gantores enwog cyn cael swper yn Abercrâf a theithio tuag adref. 

Cynhelir swper cynhaeaf y Gymdeithas ar nos Iau, Hydref 10fed ym Mwyty Myrddin, Pibwrlwyd am 6.30yh. Gellir cael gwybodaeth bellach wrth Gwyneth Davies neu Anwen Davies 

Cinio haf
Yn dilyn cymundeb ar ddydd Sul, Gorffennaf 7fed trefnwyd cinio i godi arian tuag at Apêl Madagascar. Diolch i bawb a gefnogodd y fenter ac i staff y Llew Coch am y ddarpariaeth.
Wedi’r ginio manteisiwyd ar y cyfle i longyfarch Bryan Thomas, Gellionnen ar gael ei ddyrchafu yn llywydd Cenedlaethol Gwartheg Holstein UK mewn dathliad arbennig yn Llanelli lle gwelwyd ei deulu, ei ffrindiau a’i gysylltiadau niferus ar draws Gwledydd Prydain yno i’w gefnogi ac i ddymuno’n dda iddo i’r dyfodol.   

Penblwydd hapus
Penblwydd hapus i Violet Elias, Brynvilla, Pentrepoeth ar ddathlu penblwydd yn 90 oed yn ddiweddar ac i Rose Davies, Rhodfa Santes Ann ar ddathlu penblwydd yn 80 oed. Hefyd dymunwn penblwydd hapus i Bryan Thomas, Gellionnen ar gyrraedd yr 80 ac wedi dychwelyd gartref wedi triniaeth yn ysbytai Glangwili a Threforus. Brysia wella Bryan.

Gwellhad buan
Dymunwn wellhad buan i Huw John, Peniel hefyd wedi triniaeth yn ysbyty Treforus yn ddiweddar. 

Llongyfarchiadau
Dros yr haf dderbyniodd Manon James, Croes-y-ceiliog radd M. Phil yn Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth a dymunwn yn dda iddi yn ei hastudiaethau pellach. Derbyniodd Stephen Davies, yn wreidddiol o Idole, radd uwch hefyd a dymunwn yn dda iddo yntai wrth gychwyn ar yrfa yn Ysgol Gyfun Gŵyr. 
Llwyddodd Geraint Roberts i ennill dwy gystadleuaeth yn adran farddonaieth Eisteddfod Genedlaethol Bro Conwy, sef am yr englyn ac am chwe englyn milwr. 

Gorffennaf 2019
Cofiwch cynhelir taith ddirgel y Gymdeithas ar ddydd Sadwrn, Medi 21ain a gofynnir i aelodau gysylltu gyda Gwyneth Davies i sicrhau lle ar y daith.

Ionawr – Mai 2019

Ebrill 2019
Dathlwyd Gŵyl ein Nawddsant yn y dull arferol ar Chwefror 28ain, a bu’r gwragedd yn brysur yn paratoi lluniaeth yn y festri. Roedd y cawl a’r darten afal wedi plesio eleni eto, a diolchodd Heuddwen, y cadeirydd, i bawb a fu’n weithgar gyda’r bwyd a’r adloniant, am noson hyfryd.
Ar Fawrth 7fed, Steffan Hughes o Beniel oedd ein gwestai, a chafwyd nosos hynod ddiddorol yn ei gwmni wrth iddo olrhain ei yrfa fel athro, ac fel tywysydd i’r athletwraig, Tracey Hinton dros gyfnod hir. Bu Tracey yn cystadlu yn y gemau paralympaidd a llwyddodd i ennil medal yng ngemau Beijiing. Diolchwyd iddo, ac i Glynis a Bethan am y lluniaeth ar ddiwedd y noson.

Mawrth 2019
Yn ôl yr arfer ym mis Chwefror cynhaliwyd noson o Hawl i Holi dan ofal yr holwr profiadol Elfyn Williams. Croesawyd a chyflwynwyd aelodau’r panel gan y cadeirydd, Heuddwen Evans, sef, Gwen Redvers Jones yr awdures doreithiog o Gwmffrwd, Dorian Williams, Cynghorydd Sir a chyn-bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin o Peniel ac Ivor Davies, ffermwr llwyddiannus sydd wedi ymddeol ac yn byw yn Llangynnwr. Diolchodd y cadeirydd i’r panel am eu cyfraniadau ac i’r aelodau am baratoi lluniaeth.

Chwefror 2019
Dechreuwyd cyfarfodydd y flwyddyn newydd yng Nghanolfan Bowlio Deg, Tre-ioan. Mae’n noson boblogaidd ar ein calendr gyda phawb yn eiddgar i weld pwy sy’n serennu ar y noson. Diweddwyd y noson drwy gymdeithasu dros swper yng Ngwesty’r Llwyn Iorwg. Ar Ionawr 24ain fe ddathlwyd Santes Dwynwen gyda’r swper blynyddol ac adloniant gan aelodau’r Gymdeithas. Diolchodd y llywydd i Menna ac Eirlys am y trefniadau.

Ionawr 2019
Ar Dachwedd 22ain y Parch Tom Evans, Peniel oedd ein gwestai a chafodd groeso gan Heuddwen Evans y Llywydd. Mae bob amser yn fraint i’w groesawu fel gweinidog i Benygraig ond roedd hi’n bleser cael ei gwmni wrth iddo sôn am ei fagwraeth yn ardal Llambed a’i yrfa fel gweinidog, trefnydd Cymorth Cristnogol, darlithydd yng Ngholeg y Drindod a chaplan gyda Heddlu Dyfed Powys.

Ar Ragfyr 6ed yn ôl ein harfer buom yn dathlu’r Nadolig ac unwaith eto roedd Menna James ac Eirlys Thomas wedi paratoi deunydd yn ein hatgoffa am rai o arferion a thraddodiadau’r Nadolig. Diolchodd y llywydd iddynt ac i bawb a gymerodd ran a hyfryd oedd cael paned, pancos a mins peis i ddiweddu’r noson.

Bydd aelodau’r Gymdeithas yn teithio i Dre-ioan ar Ionawr 10fed i’r ganolfan Bowlio Deg. Edrychwn ymlaen at y gystadleuaeth flynyddol hon ac i’r swper fydd yn dilyn yn y Llwyn Iorwg.


Hydref – Rhagfyr 2018

Rhagfyr 2018
Bu’r aelodau yn cynnal Swper Diolchgarwch sydd bellach yn rhan annatod o raglen y Gymdeithas a chawsom groeso cynnes a bwyd o’r safon uchaf gan fyfyrwyr Coleg Sir Gâr ym Mwyty Myrddin, Pibwrlwyd. Diolchwyd iddynt ac i’r ysgrifenyddion am y trefniadau.

Ar Hydref 25ain croesawyd Rhys Evans a’i wraig Amy i’n plith i sôn am eu hymweliad â Malawi ar gyfandir Affrica. Cafwyd gair o groeso gan Heuddwen Evans ein cadeirydd, sydd yn fam i Rhys. Bu’r ddau yn dangos lluniau o’r ardal lle buont yn gwneud gwaith elusennol yn helpu i wella bywydau’r trigolion. Dangoswyd i ni hefyd ychydig o gynnyrch a chrefftau’r wlad. Roedd yn amlwg wrth i’r ddau siarad am eu profiadau eu bod wedi cael eu swyno gan y wlad a’i phobl a’u bod fel pâr ifanc wedi cael profiadau ac atgofion a fydd yn aros yn hir yn y cof. Diolchwyd iddynt gan Geraint ac uwchlaw paned ar ddiwedd noson cafwyd cyfle i ganu a dymuno penblwydd hapus iawn i Huw John ar gyrraedd carreg filltir nodedig iawn.

Ar Dachwedd 8fed trefnwyd ymweliad ag Oriel Bevan Jones sy’n rhan o waith yr elusen Gofal Celf yn Stryd y Brenin. Cawsom groeso cynnes gan Gyfarwyddwr yr Elusen, Chris Ryan a amlinellodd brif weithgaredd yr elusen, sef cynnig profiadau yn y celfyddydau i bobl ac anawsterau ac sydd yn dioddef salwch meddwl. Yna drwy gyferio at gyfoeth o waith celf oedd wedi ei arddangos gan artistiaid sydd yn gweithio i’r elusen, soniodd Eiryl George am bwrpas ac amcanion yr Oriel. Cafwyd swper hyfryd gyda’n gilydd yn Nhafarn Y Tanerdy i gloi noson addysgiadol a phleserus.

Hydref 2018
Bu’r daith flynyddol yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd a chafwyd diwrnod da iawn ar ddydd Gwener y Cadeirio. Diolch i Menna ac Eirlys am drefnu’r ymweliad. Yn ystod yr wythnos derbyniodd Eirwen Jones, Ffrwdwen dystysgrif ac anrhydedd mewn seremoni a drefnwyd gan y Gymdeithas Eisteddfodau am ei chyfraniad a’i chefnogaeth i Eisteddfod Llandyfaelog dros gyfnod o ddeugain mlynedd.

Edrychwn ymlaen at ddathlu Swper Cynhaeaf y Gymdeithas ar Hydref 11eg am 6.30 yr hwyr ym Mwyty Myrddin, Pibwrlwyd.


Ionawr – Ebrill 2018

Ebrill 2018

Yn ôl yr arfer ym mis Chwefror cynhaliwyd noson o Hawl i Holi dan ofal yr holwr profiadol Elfyn Williams. Croesawyd a chyflwynwyd aelodau’r panel gan y cadeirydd, Geraint Roberts sef, Ann Morgan, cyn-bennaeth Saesneg Ysgol y Strade, Aled Davies, pennaeth Ysgol Llangynnwr a Colin Evans, ffermwr llwyddiannus o Bancyfelin a Chadeirydd Sioe Laeth Cymru ac un a fagwyd yng Nghapel Penygraig. Roedd y cwestiynau yn amrywiol ac yn gyfoes a chafwyd sylwadau treiddgar gan y tri. Rhoddodd yr holwr gyfle i’r gynulleidfa ymateb ac ar ddiwedd y noson dros baned o de cafwyd cyfle pellach i gael sgwrs. Diolchodd y cadeirydd i’r panel am eu cyfraniadau ac i’r aelodau am baratoi lluniaeth. 

Dathlwyd Gŵyl Ddewi ar Chwefror 22ain yn y dull arferol drwy gynnal Noson Gawl a braf oedd dod ynghyd i gofio neges Dewi Sant ac i gymdeithasu a chael ychydig hwyl. Diolchodd y Cadeirydd i’r rhai a fu’n paratoi’r lluniaeth.

Ar Fawrth 8fed trefnwyd noson ymweld â Stiwdio Tinopolis yn Llanelli i fod yn y gynulleidfa ar gyfer darlledu rhaglen ‘Heno.’ Cafwyd paned a chroeso arbennig gan y staff a chyfle wedyn i gwrdd â Chris, un o gyflwynwyr y tywydd, a deall sut oedd y rhagolygon tywydd yn cael ei gyflwyno. Yn y stiwdio wedyn cafodd Heulwen a Menna eu dewis i siarad gyda Llinos y gyflwynwraig a chafwyd cyfle i brofi darllediad o’r rhaglen. Roedd pawb wedi mwynhau’r ymweliad yn fawr iawn ac aed ymlaen wedyn i Borth Tywyn i fwynhau swper hyfryd yn nhafarn Y Cornish. Diolchodd y Cadeirydd i’r Ysgrifenyddion am y trefniadau.

Delyth Evans o Rydargaeau oedd ein gwestai ar Fawrth 22ain. Cafodd ei chyflwyno gan yr Is-gadeirydd, Heuddwen Evans fel Trysorydd Cyfeillion Ysbyty Glangwili. Cawsom ganddi ychydig o’i chefndir a hanes ei gyrfa lwyddiannus iawn. Mae’n amlwg bod ei phrofiadau amrywiol wedi cyfrannu tuag at ddatblygiad person sydd wedi cefnogi elusennau a gwneud cymaint o waith gwirfoddol dros nifer o flynyddoedd erbyn hyn. 

Cafwyd ganddi fraslun o waith a phwrpas Cyfeillion Glangwili a sut oedd cyfraniadau bach a mawr wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth i gleifion a staff yn yr ysbyty. Cafwyd noson bleserus yn ei chwmni ac mae’n anhygoel meddwl fod criw bychan o bobl yn llwyddo i godi arian i wella cyfleusterau ein hysbyty lleol. Ar ddiwedd y noson cyflwynywd rhodd yn enw’r Gymdeithas i’r Cyfeillion.

Mawrth 2018

Yn ôl yr arfer ym mis Chwefror cynhaliwyd noson o Hawl i Holi dan ofal yr holwr profiadol Elfyn Williams. Croesawyd a chyflwynwyd aelodau’r panel gan y cadeirydd, Geraint Roberts sef, Ann Morgan, cyn-bennaeth Saesneg Ysgol y Strade, Aled Davies, pennaeth Ysgol Llangynnwr a Colin Evans, ffermwr llwyddiannus o Bancyfelin a Chadeirydd Sioe Laeth Cymru ac un a fagwyd yng Nghapel Penygraig. Roedd y cwestiynau yn amrywiol ac yn gyfoes a chafwyd sylwadau treiddgar gan y tri. Rhoddodd yr holwr gyfle i’r gynulleidfa ymateb ac ar ddiwedd y noson dros baned o de cafwyd cyfle pellach i gael sgwrs. Diolchodd y cadeirydd i’r panel am eu cyfraniadau ac i’r aelodau am baratoi lluniaeth. 

Chwefror 2018

Dechreuwyd cyfarfodydd y flwyddyn newydd yng Nghanolfan Bowlio Deg, Tre-ioan.  Mae’n noson boblogaidd ar ein calendr gyda phawb yn eiddgar i weld pwy sy’n serennu ar y noson.  Diweddwyd y noson drwy gymdeithasu dros swper yng Ngwesty’r Llwyn Iorwg. Ar Ionawr 25ain fe ddathlwyd Santes Dwynwen gyda’r swper blynyddol ac adloniant gan aelodau’r Gymdeithas. Diolchodd y llywydd i Menna ac Eirlys am y trefniadau.

Ionawr 2018

Ar Ragfyr 7fed Gwilym Francis oedd ein gwestai a chafodd groeso gan y Cadeirydd i ddangos ffilmiau o deithiau a wnaeth dros y blynyddoedd. Cafwyd noson ddiddorol ganddo a dangoswyd lluniau yn cynnwys pobl o’r ardal. Mae aelodau’r Gymdeithas yn gyfarwydd â gweld Gwilym â’i gamera gan ei fod wedi bod ar sawl taith ddirgel gyda ni. Diolchodd Elfyn iddo ac i’r aelodau a gymerodd rhan ar ddechrau’r cyfarfod am noson hyfryd ac uwchben paned o de cafwyd cyfle pellach i sgwrsio a hel atgofion. Atgoffwyd pawb am y Bowlio Deg ar Ionawr 11eg a’r swper i ddilyn yn y Llwyn Iorwg.